Opieka medyczna All4You podczas kolonii

Obowiązkiem każdego organizatora kolonii lub obozu jest zapewnienie całodobowej opieki medycznej na czas ich trwania. Niezależnie więc od tego, czy obóz ma charakter sportowy czy inny, dzieciom lub młodzieży musi towarzyszyć pielęgniarka lub ratownik medyczny, posiadający stosowne uprawnienia oraz doświadczenie.

W nagłych sytuacjach, takich jak złamania, stłuczenia, wystąpienie choroby czy bóle różnego pochodzenia, wsparcie medyczne organizatora obozu nie ogranicza się jedynie do zapewnienia pomocy pielęgniarki. Uczestnik kolonii musi mieć również dostęp do profesjonalnej opieki miejscowego lekarza, a w przypadku obozów żeglarskich i pływackich standardem jest opieka ratownika wodnego.

Opieka medyczna, czyli ustawowy obowiązek organizatora

Zapewnienie zaplecza medycznego podczas obozu spoczywa na organizatorze. W Polsce wytyczne odnośnie opieka medycznej na koloniach zawiera Ustawa o Systemie Oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. W obu dokumentach kluczową rolę odgrywają takie kwestie, jak: bezpieczeństwo oraz higiena podczas turnusów.

Jakie inne obowiązki muszą wypełnić organizatorzy wypoczynku z Wakacjeiferie.pl? W ramach opieki medycznej jesteśmy zobligowani do zapewnienia sterylnej izolatki z węzłem sanitarnym, osobnej dla dziewczynek i chłopców. Izolatka przygotowujemy wraz z personelem obiektu noclegowego  jeszcze przed przyjazdem grupy i jest ona dostępna całodobowo.

Zakres opieki medycznej

Zakres opieki medycznej Wakacjeiferie.pl na kolonii wykracza daleko poza opatrywanie drobnych ran czy podawanie lekarstw przekazanych przez opiekunów dziecka. Są to również takie działania, jak: piecza nad apteczką, codzienna kontrola stanu zdrowia i higieny uczestników, w razie potrzeby – organizowanie dostępu do izolatki lub przejazdu do lekarza.

Wyżej wymienione zadania należą zarówno do pielęgniarki, jak i wychowawców, którzy każdego dnia towarzyszą dzieciom, rozmawiają z nimi, a także wspólnie spędzają czas. Nasi wychowawcy mają ukończone specjalistyczne kursy pierwszej pomocy, by w razie nagłej sytuacji móc udzielić wsparcia wychowankom lub personelowi.

Podawanie lekarstw

W ramach profesjonalnej opieki medycznej podczas trwania turnusu pielęgniarka lub inna osoba posiadająca stosowne uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy podaje dzieciom lekarstwa, jeżeli ich opiekunowie wydali taką dyspozycję na piśmie. Informacja odnośnie dawki, częstotliwości oraz sposobu podania leku powinna być precyzyjnie i jasno opisana. Zgodę na podawanie innych medykamentów, takich jak tabletki przeciwbólowe, wapno lub środki przeciwwymiotne rodzice i opiekunowie dzieci przekazują w formie pisemnej przed wyjazdem. Ważne, by rodzice zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem informować kierownika kolonii o chorobie lub potencjalnym zagrożeniu, które może pojawić się na wyjeździe. To pozwoli dobrze przygotować się na każdą ewentualność i zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo. Ochrona zdrowia i życia uczestników kolonii to jedna z najważniejszych misji, którą jako organizator podejmujemy każdego dnia.

Zarówno w przypadku dzieci, jak i młodzieży niedopuszczalne jest samodzielne spożywanie leków – te powinny trafić do wychowawcy turnusu Wakacjeiferie.pl , który zadba, by zostały one podane zgodnie z zaleceniem, o ustalonej godzinie. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza u dzieci zmagających się z takimi chorobami przewlekłymi, jak: cukrzyca czy alergie, a każda pominięta dawka insuliny lub sterydów może mieć fatalne następstwa.

Zeszyt zabiegów i dokumentacja medyczna

Nasz personel, odpowiedzialny za zachowanie standardów opieki medycznej podczas kolonii, zobowiązany jest też do prowadzenia książeczek przeprowadzonych zabiegów, konsultacji oraz wszelkich innych podjętych działań mających na celu utrzymanie wychowanków w dobrej kondycji i zdrowiu. Taka ewidencja może okazać się niezbędna w razie kontroli stacji sanitarno – epidemiologicznej lub w razie konieczności dalszego leczenia uczestnika turnusu. Jest to kompendium wiedzy na temat przebiegu kolonii oraz stanu zdrowia jej uczestników.

Jeżeli w trakcie wyjazdu dojdzie do nieszczęśliwego wypadku dziecka, opiekunowie – w tym pielęgniarka, zobowiązani są do przedstawienia stosownego protokołu powypadkowego. Jest to kluczowy dokument we wszelkich postępowaniach sądowych i procedurach ubezpieczycieli. Protokół sporządza kierownictwo turnusu w trzech egzemplarzach. W przypadku wątpliwości warto wszelkie procedury omówić z organizatorem wycieczki.

Udostępnij wpis: