§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych organizowanych przez
Wakacjeiferie.pl – Organizatora Turystyki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 O imprezach
turystycznych. Organizatorem Turystyki zwanym dalej „Organizatorem” jest EDIT Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Posiadająca Zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego pod nr rej. 2382.
2.Prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora określają „Ogólne Warunki Uczestnictwa” oraz warunki
określone w Standardowym Formularzu Informacyjnym (dalej łącznie zwane „Warunkami uczestnictwa”), które
stanowią integralną część umowy o świadczeniu usług turystycznych organizowanych przez Organizatora.
3.Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, bezpośrednio korzystająca z oferty WakacjeiFerie.pl. Klientem jest
rodzic/ opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego bądź podpisujący Umowę.
4.Przy zawieraniu umowy- zgłoszenia Klient zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania oferty, „Warunków
uczestnictwa” oraz warunków ubezpieczenia.
Podpisanie umowy- zgłoszenia oznacza, że Klient zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy.
5.Organizator okazuje Klientowi pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń finansowych oraz
odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy. Organizator
wskazuje również sposób ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń w przypadkach określonych
ustawą.


§ 2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem danych osobowych Klientów i Uczestników uczestniczących w imprezach turystycznych
organizowanych przez WakacjeiFerie.pl , jest EDIT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą pod
adresem: 01-250 Warszawa ul. Worcella 5/35. W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw
dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z biuro@wakacjeiferie.pl, tel.
505252313.
2.Podane przez Klientów dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy w
zakresie niezbędnym do jej wykonania, w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, którym jest również marketing bezpośredni, w celu wykonania ciążących na organizatorze
obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych wskazanych w formularzu umowy jest niezbędne w celu
zawarcia i wykonania umowy na organizację imprezy turystycznej. Odbiorcami danych osobowych będą
organizator imprezy turystycznej, a także podmioty realizujące świadczenia związane z realizacją umowy, takie
jak: przewoźnicy, hotele, firmy ubezpieczeniowe, a także biura współpracujące na podstawie umów agencyjnych.
Jeśli realizacja umowy będzie tego wymagała, dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. Uzyskane
dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej zakończeniu- przez okres niezbędny
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania obowiązków prawnych- zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Dane osobowe Klientów oraz Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych,
a także o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia
danych. W związku z tym, że dane osobowe są przetwarzane również do celów marketingu bezpośredniego,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego
przetwarzania. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy
Administratora. Ponadto każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
W dowolnym momencie istnieje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn
związanych ze swoją szczególną sytuacją poprzez przesłanie stosownej informacji na adres mailowy
Administratora.


§ 3 PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH MU UPRAWNIEŃ NA
RZECZ OSOBY TRZECIEJ
1.Klient może bez zgody Organizatora (z wyłączeniem pkt. 3) przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy,
na inną osobę, pod warunkiem, że nowo zgłoszony Uczestnik będzie spełniał warunki udziału w imprezie
turystycznej (wiek i płeć).
2.Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt.1 jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli
Klient zawiadomi go o tym na trwałym nośniku, na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy
turystycznej określonym w umowie.
3.Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt. 1, będzie wiązać się dla
Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Klientowi. Koszty te
muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora na skutek
przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.
4.Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany
uczestnika imprezy turystycznej, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.


§ 4 ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE
1.W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej, w wyniku których Organizator jest zmuszony zmienić istotne warunki umowy z Klientem,
Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie
poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuje od umowy. Klient może
żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub
zadośćuczynienia w tym zakresie.
2.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, względnie świadczeń ze względu na nadzwyczajne
okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec (siła
wyższa). W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do powiadomienia Klienta o rozwiązaniu umowy o
udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Organizator dokonuje na
rzecz Klienta pełnego zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania
lub zadośćuczynienia. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać Klientowi
pełnego zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub
zadośćuczynienia, jeśli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum uczestników: kolonie i obozy
krajowe-20 osób. Organizator powiadomi Klienta o tym fakcie, na piśmie, w terminie nie później niż na 20 dni
przed planowanym dniem rozpoczęcia imprezy.


§ 5 ZMIANA CEN
1.W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
2.Cena ustalona w umowie może ulec zmianie pod warunkiem, że Organizator udokumentuje wpływ na
podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
– wzrost cen przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania,
– wzrost wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej
– wzrost kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
3.W razie podwyższenia ceny z przyczyn określonych powyżej, Klient ma prawo odstąpić od umowy za
natychmiastowym zwrotem wszystkich świadczeń, na piśmie w terminie 10 dni od dnia odebrania od
Organizatora informacji o podwyższeniu ceny. W razie nie złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od
umowy na piśmie we wskazanym terminie, zmianę warunków poczytuje się za zaakceptowaną, co rodzi
obowiązek zapłaty wyższej ceny.
4.Jeżeli umowa przewiduje możliwość podwyższenia ceny, Klient ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej
obniżeniu kosztów, o których mowa w punkcie 2, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej.


§6 PRAWA UCZESTNIKA
1.Uczestnik ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie stanowiącej integralną część umowy.
2.Uczestnik w trakcie trwania imprezy turystycznej uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki
przedstawicieli Organizatora, a na Organizatorze spoczywa obowiązek zapewnienia tejże opieki.
3.Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej przez Uczestnika poszczególnych świadczeń, z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w sytuacji ich przygotowania i przedstawienia do wykorzystania
Uczestnikowi przez Organizatora, nie uprawniają do zwrotu Klientowi zapłaconej należności za niewykorzystane
świadczenia.


§ 7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1.Uczestnik imprezy turystycznej zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszportu lub
dowodu osobistego, wizy i innych wymaganych, o których obowiązku posiadania został poinformowany
Klient) oraz do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych i innych norm prawa obowiązujących w
Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. W razie posiadania przez Uczestnika innego
obywatelstwa niż polskie, Klient ma obowiązek poinformować o tym Organizatora przy zawieraniu umowy, a
Organizator zobowiązuje się do udzielania takiemu Klientowi informacji o wymaganych wobec niego
dokumentów. Obcokrajowcy biorący udział w imprezach zobowiązani są do posiadania ważnej wizy do kraju
docelowego i krajów tranzytowych.
2.Uczestnik kolonii/ obozu młodzieżowego zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu kolonii lub obozu oraz
zaleceń i wskazówek wychowawców, kierownika wypoczynku, pilota, względnie innych osób realizujących
program, usługi lub świadczenia. W szczególności zabronione jest posiadanie i palenie tytoniu, posiadanie i
zażywanie narkotyków, posiadanie i picie alkoholu oraz samowolne oddalanie się od grupy.
3.W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, pełnoletni Uczestnik może zostać dyscyplinarnie usunięty z
obozu. W takiej sytuacji WakacjeiFerie.pl nie zapewnia powrotu do miejsca zamieszkania.
4.Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone przez Uczestnika szkody i zobowiązuje się do
pokrycia kosztów ich usunięcia.


§ 8 UBEZPIECZENIA i GWARANCJA
1.Organizator posiada gwarancje ubezpieczeniową przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.. Numer gwarancji i
kwota jest każdorazowo podawana na umowie zgłoszenia, a kopia certyfikatu gwarancji jest dostępna w siedzibie
WakacjeiFerie oraz na jego stronie internetowej. Dodatkowo każdy Klient wpłacający zaliczkę ma prawo, na
żądanie, otrzymać kopię certyfikatu gwarancji.
2.Jeżeli w umowie nie zaznaczono inaczej Uczestnicy imprez krajowych ubezpieczeni są w PZU. Ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – do kwoty 20 000 PLN, zaś Ogólne warunki ubezpieczenia
KL/NNW Klient otrzymuje przed zawarciem umowy.
3.Organizator informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
Gwarantuje 100% wpłaconych środków w przypadku zaistnienia udokumentowanego zdarzenia losowego
uniemożliwiającego udział uczestnika w imprezie turystycznej. Pełna treść dostępna w Warunkach Ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
4.Organizator informuje również o konieczności rozszerzenia ubezpieczenia w przypadku chorób przewlekłych
oraz o możliwości podniesienia kwot gwarancyjnych ubezpieczenia według uznania Klienta.


§ 9 REKLAMACJE
1.W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez
Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
2.Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora.
3.Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową, Organizator usuwa
niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w
stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.
4.Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Klient może złożyć Organizatorowi turystyki
reklamację, zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
5.Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji,
decyduje data stempla pocztowego.


§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1.Organizator odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
-działaniem lub zaniechaniem Klienta/ Uczestnika,
-działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie,
jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
-siłą wyższą.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy
turystycznej.
3.Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy szkód na osobie.
4. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z winy Uczestnika.
5. Na koloniach i obozach ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe ( w szczególności
aparaty telefoniczne i fotograficzne, odtwarzacze i gry elektroniczne) oraz pieniądze należy przekazać do
depozytu opiekunom. Ryzyko utraty/ uszkodzenia rzeczy i pieniędzy niezłożonych do depozytu, obciąża
Uczestnika.
6. Opiekę nad grupą na kolonii/ obozie sprawuje kierownik pedagogiczny i wychowawcy zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Organizator nie zapewnia opieki pilota na wyżej wymienione imprezy, chyba że w
umowie lub programie imprezie zaznaczono inaczej.


§ 11 REZYGNACJA Z IMPREZY/ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.Klient może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
Zmiana terminu uważana jest za rezygnację z imprezy, na którą została zawarta Umowa.
2.Rezygnacja/ odstąpienie od umowy/ zmiana terminu imprezy turystycznej przez Klienta, z wyłączeniem
sytuacji, o których mowa w §3 ust 2 i 3, wymaga pisemnego oświadczenia.
3.Klient zobowiązany jest do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w
imprezie turystycznej na rzecz Organizatora. W przypadku nieokreślenia w umowie o udział w imprezie
turystycznej opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej, wysokość tej opłaty odpowiada
cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego
wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Klienta, Organizator uzasadnia wysokość opłat za
odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.
4.Organizator, w sytuacji rezygnacji z udziału w imprezie o których mowa w pkt. 1, podaje informacyjnie, w
oparciu o dotychczasowe doświadczenie, że wysokość poniesionych z tego tytułu kosztów, o których mowa w
pkt. 3 kształtuje się następująco:
-do 30% ceny imprezy, jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
-do 50% ceny imprezy – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 29 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia
imprezy
-do 70% ceny imprezy – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 14 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia
imprezy
-do 90% ceny imprezy – jeżeli rezygnacja nastąpiła na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub później
Organizator rekomenduje zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (§ 9 pkt. 3)


§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W zakresie nieuregulowanym w umowie i ogólnych warunkach uczestnictwa mają zastosowanie przepisy
ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy
dotyczące ochrony konsumenta.
2.Właściwy dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny według właściwości określonej w
Kodeksie Postępowania Cywilnego.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych organizowanych przez
Wakacjeiferie.pl – Organizatora Turystyki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 O imprezach
turystycznych. Organizatorem Turystyki zwanym dalej „Organizatorem” jest EDIT Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Posiadająca Zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego pod nr rej. 2382.
2.Prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora określają „Ogólne Warunki Uczestnictwa” oraz warunki
określone w Standardowym Formularzu Informacyjnym (dalej łącznie zwane „Warunkami uczestnictwa”), które
stanowią integralną część umowy o świadczeniu usług turystycznych organizowanych przez Organizatora.
3.Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, bezpośrednio korzystająca z oferty WakacjeiFerie.pl. Klientem jest
rodzic/ opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego bądź podpisujący Umowę.
4.Przy zawieraniu umowy- zgłoszenia Klient zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania oferty, „Warunków
uczestnictwa” oraz warunków ubezpieczenia.
Podpisanie umowy- zgłoszenia oznacza, że Klient zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy.
5.Organizator okazuje Klientowi pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń finansowych oraz
odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy. Organizator
wskazuje również sposób ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń w przypadkach określonych
ustawą.


§ 2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem danych osobowych Klientów i Uczestników uczestniczących w imprezach turystycznych
organizowanych przez WakacjeiFerie.pl , jest EDIT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą pod
adresem: 01-250 Warszawa ul. Worcella 5/35. W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw
dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z biuro@wakacjeiferie.pl, tel.
505252313.
2.Podane przez Klientów dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy w
zakresie niezbędnym do jej wykonania, w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, którym jest również marketing bezpośredni, w celu wykonania ciążących na organizatorze
obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych wskazanych w formularzu umowy jest niezbędne w celu
zawarcia i wykonania umowy na organizację imprezy turystycznej. Odbiorcami danych osobowych będą
organizator imprezy turystycznej, a także podmioty realizujące świadczenia związane z realizacją umowy, takie
jak: przewoźnicy, hotele, firmy ubezpieczeniowe, a także biura współpracujące na podstawie umów agencyjnych.
Jeśli realizacja umowy będzie tego wymagała, dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. Uzyskane
dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej zakończeniu- przez okres niezbędny
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania obowiązków prawnych- zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Dane osobowe Klientów oraz Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych,
a także o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia
danych. W związku z tym, że dane osobowe są przetwarzane również do celów marketingu bezpośredniego,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego
przetwarzania. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy
Administratora. Ponadto każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
W dowolnym momencie istnieje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn
związanych ze swoją szczególną sytuacją poprzez przesłanie stosownej informacji na adres mailowy
Administratora.


§ 3 PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH MU UPRAWNIEŃ NA
RZECZ OSOBY TRZECIEJ
1.Klient może bez zgody Organizatora (z wyłączeniem pkt. 3) przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy,
na inną osobę, pod warunkiem, że nowo zgłoszony Uczestnik będzie spełniał warunki udziału w imprezie
turystycznej (wiek i płeć).
2.Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt.1 jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli
Klient zawiadomi go o tym na trwałym nośniku, na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy
turystycznej określonym w umowie.
3.Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt. 1, będzie wiązać się dla
Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Klientowi. Koszty te
muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora na skutek
przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.
4.Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany
uczestnika imprezy turystycznej, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.


§ 4 ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE
1.W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej, w wyniku których Organizator jest zmuszony zmienić istotne warunki umowy z Klientem,
Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie
poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuje od umowy. Klient może
żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub
zadośćuczynienia w tym zakresie.
2.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, względnie świadczeń ze względu na nadzwyczajne
okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec (siła
wyższa). W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do powiadomienia Klienta o rozwiązaniu umowy o
udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Organizator dokonuje na
rzecz Klienta pełnego zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania
lub zadośćuczynienia. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać Klientowi
pełnego zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub
zadośćuczynienia, jeśli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum uczestników: kolonie i obozy
krajowe-20 osób. Organizator powiadomi Klienta o tym fakcie, na piśmie, w terminie nie później niż na 20 dni
przed planowanym dniem rozpoczęcia imprezy.


§ 5 ZMIANA CEN
1.W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
2.Cena ustalona w umowie może ulec zmianie pod warunkiem, że Organizator udokumentuje wpływ na
podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
– wzrost cen przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania,
– wzrost wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej
– wzrost kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
3.W razie podwyższenia ceny z przyczyn określonych powyżej, Klient ma prawo odstąpić od umowy za
natychmiastowym zwrotem wszystkich świadczeń, na piśmie w terminie 10 dni od dnia odebrania od
Organizatora informacji o podwyższeniu ceny. W razie nie złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od
umowy na piśmie we wskazanym terminie, zmianę warunków poczytuje się za zaakceptowaną, co rodzi
obowiązek zapłaty wyższej ceny.
4.Jeżeli umowa przewiduje możliwość podwyższenia ceny, Klient ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej
obniżeniu kosztów, o których mowa w punkcie 2, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej.


§6 PRAWA UCZESTNIKA
1.Uczestnik ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie stanowiącej integralną część umowy.
2.Uczestnik w trakcie trwania imprezy turystycznej uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki
przedstawicieli Organizatora, a na Organizatorze spoczywa obowiązek zapewnienia tejże opieki.
3.Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej przez Uczestnika poszczególnych świadczeń, z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w sytuacji ich przygotowania i przedstawienia do wykorzystania
Uczestnikowi przez Organizatora, nie uprawniają do zwrotu Klientowi zapłaconej należności za niewykorzystane
świadczenia.


§ 7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1.Uczestnik imprezy turystycznej zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszportu lub
dowodu osobistego, wizy i innych wymaganych, o których obowiązku posiadania został poinformowany
Klient) oraz do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych i innych norm prawa obowiązujących w
Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. W razie posiadania przez Uczestnika innego
obywatelstwa niż polskie, Klient ma obowiązek poinformować o tym Organizatora przy zawieraniu umowy, a
Organizator zobowiązuje się do udzielania takiemu Klientowi informacji o wymaganych wobec niego
dokumentów. Obcokrajowcy biorący udział w imprezach zobowiązani są do posiadania ważnej wizy do kraju
docelowego i krajów tranzytowych.
2.Uczestnik kolonii/ obozu młodzieżowego zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu kolonii lub obozu oraz
zaleceń i wskazówek wychowawców, kierownika wypoczynku, pilota, względnie innych osób realizujących
program, usługi lub świadczenia. W szczególności zabronione jest posiadanie i palenie tytoniu, posiadanie i
zażywanie narkotyków, posiadanie i picie alkoholu oraz samowolne oddalanie się od grupy.
3.W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, pełnoletni Uczestnik może zostać dyscyplinarnie usunięty z
obozu. W takiej sytuacji WakacjeiFerie.pl nie zapewnia powrotu do miejsca zamieszkania.
4.Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone przez Uczestnika szkody i zobowiązuje się do
pokrycia kosztów ich usunięcia.


§ 8 UBEZPIECZENIA i GWARANCJA
1.Organizator posiada gwarancje ubezpieczeniową przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.. Numer gwarancji i
kwota jest każdorazowo podawana na umowie zgłoszenia, a kopia certyfikatu gwarancji jest dostępna w siedzibie
WakacjeiFerie oraz na jego stronie internetowej. Dodatkowo każdy Klient wpłacający zaliczkę ma prawo, na
żądanie, otrzymać kopię certyfikatu gwarancji.
2.Jeżeli w umowie nie zaznaczono inaczej Uczestnicy imprez krajowych ubezpieczeni są w PZU. Ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – do kwoty 20 000 PLN, zaś Ogólne warunki ubezpieczenia
KL/NNW Klient otrzymuje przed zawarciem umowy.
3.Organizator informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
Gwarantuje 100% wpłaconych środków w przypadku zaistnienia udokumentowanego zdarzenia losowego
uniemożliwiającego udział uczestnika w imprezie turystycznej. Pełna treść dostępna w Warunkach Ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
4.Organizator informuje również o konieczności rozszerzenia ubezpieczenia w przypadku chorób przewlekłych
oraz o możliwości podniesienia kwot gwarancyjnych ubezpieczenia według uznania Klienta.


§ 9 REKLAMACJE
1.W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez
Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
2.Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora.
3.Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową, Organizator usuwa
niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w
stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.
4.Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Klient może złożyć Organizatorowi turystyki
reklamację, zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
5.Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji,
decyduje data stempla pocztowego.


§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1.Organizator odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
-działaniem lub zaniechaniem Klienta/ Uczestnika,
-działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie,
jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
-siłą wyższą.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy
turystycznej.
3.Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy szkód na osobie.
4. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z winy Uczestnika.
5. Na koloniach i obozach ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe ( w szczególności
aparaty telefoniczne i fotograficzne, odtwarzacze i gry elektroniczne) oraz pieniądze należy przekazać do
depozytu opiekunom. Ryzyko utraty/ uszkodzenia rzeczy i pieniędzy niezłożonych do depozytu, obciąża
Uczestnika.
6. Opiekę nad grupą na kolonii/ obozie sprawuje kierownik pedagogiczny i wychowawcy zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Organizator nie zapewnia opieki pilota na wyżej wymienione imprezy, chyba że w
umowie lub programie imprezie zaznaczono inaczej.


§ 11 REZYGNACJA Z IMPREZY/ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.Klient może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
Zmiana terminu uważana jest za rezygnację z imprezy, na którą została zawarta Umowa.
2.Rezygnacja/ odstąpienie od umowy/ zmiana terminu imprezy turystycznej przez Klienta, z wyłączeniem
sytuacji, o których mowa w §3 ust 2 i 3, wymaga pisemnego oświadczenia.
3.Klient zobowiązany jest do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w
imprezie turystycznej na rzecz Organizatora. W przypadku nieokreślenia w umowie o udział w imprezie
turystycznej opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej, wysokość tej opłaty odpowiada
cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego
wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Klienta, Organizator uzasadnia wysokość opłat za
odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.
4.Organizator, w sytuacji rezygnacji z udziału w imprezie o których mowa w pkt. 1, podaje informacyjnie, w
oparciu o dotychczasowe doświadczenie, że wysokość poniesionych z tego tytułu kosztów, o których mowa w
pkt. 3 kształtuje się następująco:
-do 30% ceny imprezy, jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
-do 50% ceny imprezy – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 29 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia
imprezy
-do 70% ceny imprezy – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 14 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia
imprezy
-do 90% ceny imprezy – jeżeli rezygnacja nastąpiła na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub później
Organizator rekomenduje zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (§ 9 pkt. 3)


§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W zakresie nieuregulowanym w umowie i ogólnych warunkach uczestnictwa mają zastosowanie przepisy
ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy
dotyczące ochrony konsumenta.
2.Właściwy dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny według właściwości określonej w
Kodeksie Postępowania Cywilnego.