Polityka prywatności

Obowiązek Informacyjny

Podstawy prawne na jakich oparto politykę bezpieczeństwa stanowi: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znane bardziej jako RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma EDIT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Stanisława Worcella 5/35, 01-250 Warszawa,

NIP: 527-295-23-61,
dane kontaktowe: e-mail: biuro@wakacjeiferie.pl
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
-listownie
-e-mailem

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych: biuro@wakacjeiferie.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
-zawarcia i wykonanie umów na wzięcie udziału w obozie/kolonii/zajęciach dodatkowych/wycieczkach/Laser Tagu na podstawie art. 6 ust 1 lit b. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
-do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
-wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit c. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
-wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust 1 lit f. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest:
(i) dla celu marketingu produktów własnych Administratora
(ii) w celu dochodzenia roszczeń
(iii) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług WakacjeiFerie.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe udostępniany w sytuacjach, gdy jest to konieczne abyśmy mogli wykonać nasze usługi.
Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie trzem grupom:
1. osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
2. podmiotom przetwarzającym  – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
3. innym odbiorcom danych – np. firmom kurierskim, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, współpracującym firmom.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie)

Twoje dane osobowe  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym formie profilowania) jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub  w podobny sposób wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie polega na przetwarzaniu  Państwa danych   (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Jak pozyskaliśmy i jak pozyskujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane otrzymaliśmy dobrowolnie podczas podpisywania umowy oraz wypełnieniu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Podstawą pozyskania Twoich danych osobowych jest wyraźna i dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych np.:
 – podczas podawania danych w celu realizacji usługi,
 – podczas dokonywania zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy na obóz/kolonię.

Prawa osoby której dane dotyczą

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.  prawo dostępu, prawo do sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Powyższe prawa realizujemy bezzwłocznie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych.

Masz prawo złożenia na nas skargi do  organu nadzorczego, którym jest:
– do 25 maja 2018 r.  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
– od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeszcze nie powołany)

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Prawo to zacznie obowiązywać w dniu wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) to jest  z dniem 25 maja 2018 r. i przysługuje w przypadku gdy:
-otrzymamy żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
-przetwarzanie Twoich danych danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś
-Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,
-w tym są profilowane dla tego celu.

Prawo do zaprzestania przetwarzania danych realizujemy bezzwłocznie w terminie do 14 dni roboczych.

Retencja, czyli okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
-dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
-wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
-zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
-statystycznych i archiwizacyjnych,
-maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy, lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia (wręczania nagród).

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym WakacjeiFerie zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.